דיוור אלקטרוני | הקמת ניוזלטר | שליחת קמפיין במייל

תנאי שימוש

מבוא

 1. מערכת OneNet, שבבעלותה של חברת נטפרוטק בע"מ, הינה מערכת ממוחשבת למתן שירותים אינטרנטיים ושירותים לפי מיקום הכוללת אפשרות לאתר אינטרנט, חנות אינטרנט, משלוח מסרי דואר אלקטרוני, הודעות טקסט ( SMS ) ,סקרים אינטרנטיים ושיווק לפי מיקום לעסקים (להלן: " המערכת").
 2. הנך/ם מתבקש/ים ונדרש/ים לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש במערכת שיפורטו להלן (להלן: " תנאי השימוש במערכת").
 3. השימוש במערכת מעיד על הסכמתך/ם לכל תנאי השימוש במערכת.
 4. אם אינך/ם מסכים/ים למי מתנאי השימוש במערכת, כולם או חלקם, הנך/ם נדרש/ים שלא להשתמש במערכת ו/או בשירותים המוצעים במסגרתה.
 5. תנאי השימוש במערכת מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילי המערכת - חברת נטפרוטק בע"מ - לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר (להלן: " משתמש") שיעשה שימוש במערכת ו/או במידע ו/או בשירות/ים, מכל סוג שהם, הקיימים במערכת ו/או באתר האינטרנט שבבעלות ו/או בשליטת ו/או המופעל ו/או המנוהל על-ידי חברת נטפרוטק בע"מ משם המתחם www.1net.me (להלן: " האתר"). לפיכך, משתמש העושה שימוש במערכת ו/או הגולש באתר, מצהיר כי קרא את כל תנאי השימוש במערכת והינו מודע ומסכים לכל התנאים האמורים ומסכים לפעול על פיהם.
 6. תנאי השימוש במערכת נתונים לשינויים מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בהם וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או בהתייחס להתקשרות שלו מול חברת נטפרוטק ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם המערכת ו/או האתר.
 7. תנאי השימוש במערכת מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 8. הכותרות המפורטות במסמך תנאי השימוש במערכת הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

שימוש במערכת

 1. השימוש במערכת, לרבות בשירותים המוצעים במסגרתה, הינו מגיל 18 ומעלה בלבד ועצם השימוש במערכת מצד המשתמש ו/או מי מטעמו מהווה אישור והצהרה מצד המשתמש כי הינו מעל גיל 18.
 2. חברת נטפרוטק בע"מ מאפשרת לכל עסק או אדם פרטי מעל גיל 18 ו/או לכל תאגיד ו/או לכל גורם ו/או גוף כזה או אחר להשתמש במגוון השירותים המסופקים באמצעות המערכת, כולם או חלקם, למטרות חוקיות בלבד, כדלהלן:
  1. הקמת אתר אינטרנט לצורכי העסק, כל עוד העסק חוקי ולמטרות חוקיות.
  2. הקמת אתר חנות אינטרנט למכירת מוצרים חוקיים בלבד.
  3. שירותי משלוח מסרי דואר אלקטרוני לנמענים שונים (רשימת כתובות הדואר האלקטרוני של כל הנמענים יהיו של המשתמש בלבד ומסרי הדואר האלקטרוני יישלחו באמצעות המערכת אל נמענים אלה בלבד); ויעמדו בהתאם לחוק משרד התקשורת לשליחת דואר אלקטרוני.
  4. שירותי משלוח הודעות טקסט ( SMS ) לנמענים שונים (רשימת מספרי הטלפונים הניידים של הנמענים יהיו של המשתמש בלבד והודעות הטקסט יישלחו באמצעות המערכת אל נמענים אלה בלבד); ויעמדו בהתאם לחוק משרד התקשורת .
  5. שירותי שרותי סקרים אינטרנטיים לנמענים שונים (רשימת כתובות הדואר האלקטרוני של כל הנמענים יהיו של המשתמש בלבד והסקרים יישלחו באמצעות המערכת אל נמענים אלה בלבד);
  6. שירותי שיווק לפי מיקום
  (להלן ביחד: " השירותים הנבחרים").
  למען הסר ספק, אין בהזמנת השירותים הנבחרים על-ידי המשתמש כדי להוות הרשאה לשימוש במערכת שלא על-פי תנאי השימוש במערכת. כמו-כן, אין בהזמנת השירותים הנבחרים על-ידי המשתמש כדי להוות הרשאה ו/או מתן רישיון למשתמש לשימוש בתוכנה של המערכת ו/או בחומרה של המערכת ו/או לערוך בהן שינויים ו/או התאמות מכל סוג שהם.
 3. בעת רישום השימוש בשירותים הנבחרים ועל מנת ליצור לו חשבון אישי במערכת, המשתמש יישאל מספר שאלות במסגרת מנגנון הרישום האוטומטי, שמטרתן בין היתר לקבל מידע מן המשתמש בדבר השימוש שברצונו לעשות במערכת. המשתמש מתחייב בזאת לענות על כל השאלות האמורות בצורה מלאה ומדויקת.
 4. לאחר הרישום במערכת, פתיחת החשבון האישי והזמנת השירותים הנבחרים, המשתמש יספק לבדו את רשימת הנמענים הרלוונטיים ויעלה אותם ( Upload ) על גבי המערכת, בהתייחס לכל השירותים הנבחרים.
 5. המשתמש מצהיר בזאת כי רשימת הנמענים בה יעשה שימוש ואשר תועלה על ידו למערכת הינה בבעלותו הבלעדית. למען הסר ספק, מובהר כי חברת נטפרוטק בע"מ לא תספק ו/או תיצור עבור המשתמש רשימת נמענים כאמור לעיל.
 6. המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:
  1. כל הנמענים שייכללו ברשימת הנמענים כאמור לעיל נתנו את הסכמתם המפורשת מראש ובכתב לשיגור מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או שיווק לפי מיקום אליהם על-ידי המשתמש.
  2. המשתמש מתחייב להסיר מרשימת הנמענים, לאלתר ובאופן מיידי, כל נמען אשר הודיע לו על סירובו לקבל ממנו משלוח מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט.
  3. המשתמש מתחייב כי בכל מסר דואר אלקטרוני ו/או עלון, אשר יישלחו באמצעות המערכת, יצוינו שמו של המשתמש, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו. בעת משלוח הודעת טקסט על המשתמש לבחור מספר טלפון זמין עבור מספר השולח כדי שיוכל לקבל בו בקשות הסרה.
  4. המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש שהוא בסקריפטים ( scripts ) ו/או בתוכנות מחשב מכל סוג שהם אשר באמצעותם יצורפו על ידו נמענים לרשימת הנמענים כאמור, אלא אם כן התקבל אישור מפורש לכך, מראש ובכתב, מחברת נטפרוטק בע"מ.
 7. מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתמש מאשר בזאת מראש לחברת נטפרוטק בע"מ להסיר לאלתר, ללא כל צורך במשלוח הודעה בעניין זה, נמען/ים מרשימת הנמענים הרלוונטית אשר פנה/ו אליה בדרישה להסירו/ם מרשימת הנמענים של המשתמש ו/או מכל פנייה אחרת הנעשית באמצעות המערכת.
 8. מבלי לפגוע באמור לעיל, חברת נטפרוטק בע"מ כוללת בכל מסר דואר אלקטרוני אשר נשלחים על-ידי המשתמש לנמענים שונים באמצעות המערכת, קישורית להסרה אוטומטית מרשימת הנמענים של המשתמש. אין להסתיר ו/או להעלים את קישורית ההסרה אוטומטית ו/או ליצור מרווח מכוון בינה לבין סיומת המסר , בשום צורה שהיא. יודגש, למען הסר ספק, כי אין בהצבת הקישורית להסרה האוטומטית מרשימת הנמענים כנזכר לעיל, כדי לבטל ו/או לפגום ו/או לגרוע ו/או לבוא במקום ו/או לייתר את מי מהוראות תנאי השימוש במערכת ו/או את מי מהתחייבויותיו של המשתמש כמפורט בתנאי השימוש במערכת ו/או את חובותיו ואחריותו על-פי כל דין כלפי חברת נטפרוטק בע"מ ו/או כלפי כל גורם אחר.
 9. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי ייתכן ולא כל הנמענים יקבלו את הפניות שיישלחו אליהם על-ידי המערכת, וזאת בשל נסיבות שונות, טכניות ו/או אחרות. למען הסר ספק, חברת נטפרוטק בע"מ לא תודיע למשתמש כי פניה כזאת או אחרת שנשלחה באמצעות המערכת על-ידי המשתמש לנמענים השונים אכן נתקבלה אצלם, כולם או חלקם. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מחברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה ולא יעמוד לזכותו כל סעד שהוא כנגד חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר עליהם בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט.
 10. המשתמש יספק לבדו את מלוא התכנים אשר ייכללו במסרי הדואר האלקטרוני ו/או בהודעות הטקסט ו/או באתר האינטרנט ו/או בחנות האינטרנט. חברת נטפרוטק בע"מ לא תספק ו/או תיצור עבור המשתמש כל תוכן מכל סוג שהוא לשם הכללתו במסרי הדואר האלקטרוני ו/או בהודעות הטקסט ו/או באתר ו/או בחנות האינטרנט של המשתמש, ולא יהיו לה כל זכויות בתכנים שיספק המשתמש כאמור לעיל.
 11. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי כל משלוח של מסר דואר אלקטרוני שנשלח באמצעות המערכת: "נשלח באמצעות Onenet" (משפט זה נתון לשינויים מעת לעת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של חברת נטפרוטק בע"מ). המשפט האמור יהיה מודגש וישמש כקישורית לאתר של חברת נטפרוטק בע"מ כהגדרתו לעיל (לחיצה על הקישורית תפנה את הנמען לאתר).
 12. העלאת ( Upload ) התכנים על-ידי המשתמש לפלטפורמה של המערכת מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כדלהלן:
  1. המשתמש הוא בעל מלוא הזכויות בתכנים אלה, לרבות זכות היוצרים בהם; וכן-
  2. אין מדובר בתכנים אשר נוגדים את הדין ו/או אסורים על-פי כל דין, לרבות אך לא רק כל תוכן בלתי חוקי ו/או גזעני ו/או טורדני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מאיים ו/או מעודד ביצוע עבירות פליליות ו/או העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או הפוגע ברגשות הציבור ו/או המוציא לשון הרע ו/או הפוגע בפרטיות ו/או המהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי ו/או כל דין זר אחר; וכן-
  3. לא ייכלל בתכנים כל תוכן מכל סוג שהוא העלול להזיק למערכת ו/או לאתר ו/או לאחרים ולא יישלח לנמענים השונים "וירוסים" ו/או "דואר זבל" ו/או "ספאם" ו/או "סוסים טרויאנים" וכיוצא באלה.
 13. המשתמש יהיה אחראי לבדו על כל התכנים מכל סוג שהם שיועלו ( Upload ) על ידו למערכת וחברת נטפרוטק בע"מ לא תפקח ואינה ולא תהיה אחראית לתכנים אלה.

  מבלי לפגוע באמור לעיל, חברת נטפרוטק בע"מ אוסרת מראש על המשתמש לעשות שימוש במערכת ו/או בשירותים המוצעים על ידה לכל מטרה הנוגדת את הדין ו/או אסורה על-פי כל דין, ובין היתר אוסרת על הכללת תכנים מכל סוג שהם במסרי הדואר האלקטרוני ו/או בהודעות הטקסט ו/או האתר ו/או חנות האינטרנט אשר נוגדים את הדין ו/או אסורים על-פי כל דין, לרבות אך לא רק כל תוכן בלתי חוקי ו/או גזעני ו/או טורדני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מעודד ביצוע עבירות פליליות ו/או העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או הפוגע ברגשות הציבור ו/או המוציא לשון הרע ו/או הפוגע בפרטיות ו/או המהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי ו/או כל דין זר אחר.

  חברת נטפרוטק בע"מ רשאית (אך לא חייבת) למנוע מהמשתמש להעלות ( Upload ) תוכן כזה או אחר על גבי המערכת ו/או במסגרת השירותים הנבחרים וכן רשאית (אך לא חייבת) להסיר כל תוכן מכל סוג שהוא שיסופק על ידי המשתמש כאמור לעיל ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש מצד המשתמש במערכת לרבות חסימת החשבון האישי של המשתמש במערכת, זאת מהמועד בו יוכח לה במפורש כי התוכן שהפיץ המשתמש באמצעות המערכת נוגד ו/או מפר את הדין כאמור לעיל, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת נטפרוטק בע"מ וללא כל צורך בכל אישור מצד המשתמש.

קניין רוחני

 1. חברת נטפרוטק בע"מ הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכות היוצרים, במערכת OneNet ובאתר וכן בכל מידע (למעט מידע שסופק על-ידי המשתמש) ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או עיצוב גרפי ו/או icons (אייקונים) המופיעים במסגרת המערכת ו/או האתר, וכן הבעלים של כל סימני המסחר של המערכת ו/או האתר ו/או שלה עצמה ושל כל הסודות המסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי חברת נטפרוטק בע"מ בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה או שהזכויות בהן הועברו לחברת נטפרוטק בע"מ מצד שלישי.למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי עצם השימוש במערכת ו/או בשירותים הנבחרים על-ידי המשתמש לא מעניקה לו ו/או מעבירה אליו כל זכות מזכויותיה של חברת נטפרוטק בע"מ בהן כנזכר לעיל , כולן או חלקן.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים של חברת נטפרוטק בע"מ המוצגים במערכת ו/או באתר ו/או בסימני המסחר של חברת נטפרוטק בע"מ ו/או לעשות בהם כל פעולה ו/או שימוש, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 ו/או כל דין אחר, אלא אם חברת נטפרוטק בע"מ התירה זאת למשתמש במפורש מראש ובכתב.

מדיניות פרטיות

 1. במסגרת השימוש במערכת, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא ובין היתר של הנמענים השונים כהגדרתם לעיל, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.
 2. חברת נטפרוטק בע"מ מתחייבת לא להעביר לכל גורם שלישי ולא להשתמש בעצמה, ברשימת הנמענים ובמידע שיועלה על-ידי המשתמש למערכת, מבלי לקבל את הסכמתו של המשתמש.
 3. חברת נטפרוטק בע"מ אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גורם שלישי ללא הסכמתו של המשתמש. עם זאת, חברת נטפרוטק בע"מ עשויה לחלוק מידע מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. חברת נטפרוטק בע"מ תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרשה לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

  מבלי לפגוע באמור לעיל, חברת נטפרוטק בע"מ תהא רשאית לכלול את המשתמש ברשימת הלקוחות שלה הפתוחה לקהל הרחב ואשר עשויה להיות מוצגת בפרסומים שונים של חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מטעמה לרבות אך לא רק במסגרת האתר ו/או במסגרת כל פרסום מטעמה, תוך אזכור שמו בצירוף סימן המסחר של המשתמש, והמשתמש נותן בזאת מראש את הסכמתו המלאה לכך.

  המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של המשתמש במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.
 4. חברת נטפרוטק בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיו האישיים המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת נטפרוטק בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
 5. חברת נטפרוטק בע"מ רשאית להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס למשתמש.

הזמנת שירותים נבחרים

 1. הזמנת השירותים הנבחרים על-ידי המשתמש מחברת נטפרוטק תתבצע באמצעות המחאה ו/או כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על שם המשתמש על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל.
 2. אספקת השירותים הנבחרים תתבצע על-פי הוראות תנאי השימוש במערכת.
 3. כל עיכוב ו/או איחור בתשלום מצד המשתמש מעבר ל-7 ימים מן המועד שנקבע לכך ו/או אי עמידה במי מהוראות תנאי השימוש במערכת, יגרור חסימה מידית של חשבון המשתמש במערכת וסגירת החשבון לאלתר, מבלי לבטל את חובתו של המשתמש לשלם לחברת נטפרוטק את מלוא התשלום בגין תקופת המנוי ומבלי שהמשתמש יהא זכאי לכל החזר כספי שהוא מחברת נטפרוטק.
 4. עלות השירותים הנבחרים הינה כמפורט במסמך הרישום למערכת.
 5. בכדי להזמין את השירותים הנבחרים, על המשתמש למסור לחברת נטפרוטק בע"מ את הפרטים המזהים שלהלן:
  1. שם מלא של המשתמש
  2. מספר תעודת זהות / ח.פ. / ח.צ. / עמותה וכיוצא באלה של המשתמש
  3. כתובת דואר אלקטרוני עדכנית של המשתמש
  4. כתובת מגורים/משרדים של המשתמש
  5. מספרי טלפון (נייח ונייד) בהם המשתמש זמין
  6. פרטי כרטיס האשראי שברשות המשתמש (באם יסדיר את התשלום בכרטיס אשראי)
  באם לא יימסרו כל הפרטים לעיל במלואם, לא ניתן יהיה להזמין את השירותים הנבחרים.

  המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור לחברת נטפרוטק בע"מ הינם מדויקים, מהימנים ונכונים, וכן כי ידוע לו כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית על-פי חוק. נכונות ועדכניות הפרטים שהמשתמש מספק הם באחריותו הבלעדית וכל שינוי של כתובת דוא"ל, מספר טלפון או כל אמצעי התקשרות אחר מולו, מחייב את הלקוח בשינויו דרך חשבונו במערכת. חברת נטפרוטק בע"מ לא תישא בכל אחריות שנובעת מיצירת קשר עם אדם שאיננו הלקוח, כל עוד היא הסתמכה על הפרטים שמופיעים במערכת נטפרוטק בע"מ כפרטי הלקוח וכאמצעי ההתקשרות איתו.

  חברת נטפרוטק בע"מ רשאית לבטל את הזמנת השירותים הנבחרים באם יתברר כי המשתמש מסר לה פרטים מזהים כוזבים ו/או לא מלאים, מבלי לבטל את חובתו של המשתמש לשלם לחברת נטפרוטק בע"מ את מלוא התשלום בגין תקופת המנוי.
 6. חברת נטפרוטק בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי התשלום המועבר על-ידי המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת נטפרוטק בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד ו/או יגיע לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
 7. במידה שהמשתמש יבחר לשלם בגין הזמנת השירותים הנבחרים באמצעות כרטיס אשראי, אישור על הזמנת השירותים הנבחרים יתקבל רק לאחר סיומה של בדיקת פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על-ידי המשתמש ולאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה. היה וחברת האשראי לא תאשר את הזמנת השירותים הנבחרים על-ידי המשתמש, לא יתקבל אישור על הזמנת אותם שירותים נבחרים וחברת נטפרוטק בע"מ תראה את ההזמנה כמבוטלת.

  במידה שהמשתמש יבחר לשלם בגין הזמנת השירותים הנבחרים באמצעות המחאה, אישור על הזמנת השירותים הנבחרים יתקבל רק לאחר הפקדת ההמחאה ופירעונה בפועל. היה וההמחאה לא תאושר לפירעון במועד שנקבע לכך, לא יתקבל אישור על הזמנת אותם שירותים נבחרים וחברת נטפרוטק בע"מ תראה את ההזמנה כמבוטלת.
 8. חברת נטפרוטק בע"מ עשויה מעת לעת לצאת במבצע/ים הנוגע/ים למתן השירותים הנבחרים. חברת נטפרוטק בע"מ רשאית לשנות מבצעים אלה ו/או לדחותם ו/או לבטלם, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי שלה. למען הסר ספק, המשתמש יחויב בתשלום עבור הזמנת השירותים הנבחרים מחברת נטפרוטק בע"מ בהתאם למחיר שיופיע באישור הזמנת השירותים הנבחרים.
 9. ניתן לבטל את הזמנת השירותים הנבחרים תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם.
 10. ביטול ההזמנה יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול מצד המשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת cs@1net.me , תוך שהמשתמש מתחייב לאשר את קבלת הודעת הביטול אצל חברת נטפרוטק בע"מ. תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת הודעת הביטול בפועל.
 11. ביטל המשתמש את הזמנת השירותים הנבחרים תוך המועד הניתן לביטול ההזמנה, וחברת נטפרוטק בע"מ החלה במתן השירותים הנבחרים למשתמש, ישלם לה המשתמש את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בהם.

  אופן החזרת כספים ללקוח תתבצע באמצעי שתבחר החברה כולל המחאה, העברה לחשבון הבנק או ביטול עסקת אשראי.
 12. למען הסר ספק, התשלום מצד המשתמש בגין הזמנת השירותים הנבחרים מחברת נטפרוטק בע"מ, ייגבה בין אם המשתמש בחר לעשות שימוש במערכת ובין אם לאו.
 13. חברת נטפרוטק בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה על-פי שיקול דעתה הבלעדית.

הגבלת אחריותם של חברת נטפרוטק בע"מ ומי מטעמה

 1. כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיימסרו על-ידי המשתמש לחברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה לשם עשיית שימוש בהם במסגרת המערכת, אינם בבעלות ו/או בשליטת חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה והמשתמש יישא לבדו באחריות בלעדית בכל הקשור עם נכונות אותו המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים ו/או זכותו לעשות בהם שימוש כמבוקש על ידו.
 2. חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים המועלים למערכת על-ידי המשתמש. האחריות הבלעדית הנובעת מהעלאה ו/או שימוש במידע ו/או בנתונים ו/או בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר ו/או ברשימת הנמענים ו/או הנובעת משליחתם אל הנמענים השונים מוטלת על המשתמש עצמו בלבד על כל המשתמע מכך וחברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא.
 3. למשתמש שהעביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים למערכת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין אותו מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים כאמור ו/או הסרתם ו/או מחיקתם על ידם, כולם או חלקם, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 4. משלוח מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או תכני אתר ו/או סקרים אינטרנטיים של המשתמש, באמצעות המערכת, אינם ולא יהוו המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מצד חברת נטפרוטק בע"מ לרכוש את המוצר/ים ו/או לעשות שימוש בשירות/ים ו/או במידע המוצג במסגרת האתר, החנות האינטרנטית, הסקר, הניוזלטר ושירותי המיקום.
 5. המשתמש לבדו אחראי לגיבוי כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיסופקו על ידו למערכת ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כזאת או אחרת כלפי חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 6. חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש.
 7. חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כמפורט לעיל כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שניתנים ו/או מוצעים על-ידי המשתמש לאותו צד שלישי.
 8. חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהוו צד לעסקה שעשויה להירקם בין המשתמש לבין כל צד שלישי כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש (בין אם תתקיים ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.
 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש שעשה המשתמש במערכת ו/או בשירותים הנבחרים.
 10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המערכת הינה מערכת ממוחשבת אשר ייתכן כי יבוצעו על ידה שגיאות טכניות ו/או יתקיימו בה תקלות טכניות כאלה ואחרות, שיהיו בהן כדי לשבש את השירותים הנבחרים, לרבות אך לא רק איבוד נתונים ו/או עיכובים במשלוח ו/או אי מסירה ו/או מסירה לכתובת נמען שאינה נכונה או אי זמינות של אתר או חנות אינטרנט. כמו-כן, חברת נטפרוטק בע"מ אינה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשלים בפעולת המערכת ו/או האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגת המערכת ו/או האתר ו/או יישומיהם. המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה במקרה של שגיאות ו/או תקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים טכניים של המערכת ו/או האתר כמפורט לעיל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 11. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיה ונזקיה מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם מתן השירותים הנבחרים למשתמש במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה המשתמש במערכת, לרבות אך לא רק ממי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן שהועלה על-ידי המשתמש למערכת ו/או בעל הרשאה ו/או זיכיון לעשות בתוכן שימוש ייחודי ו/או בלעדי ו/או ממי שלטענתו נשלח אליו על-ידי המשתמש באמצעות המערכת תוכן מזיק ו/או מפר ו/או הנוגד את הדין ו/או ממי שלטענתו לא נתן הרשאתו למשלוח תכנים אליו מטעם המשתמש.

  כמו-כן, המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה המשתמש בשירותים הנבחרים במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה המשתמש במערכת ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברת נטפרוטק בע"מ ו/או למי מטעמה בשל כך.
 12. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש במערכת יזכה את חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מהמשתמש ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה.

כללי

 1. חברת נטפרוטק בע"מ רשאית בכל עת לשנות את צורתם ו/או מבנם של הפלטפורמה או חלק ממנה ו/או האתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. במידה ושינויים מעין אלה יתבצעו במערכת ו/או באתר, למשתמש ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה והם מוותרים בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 2. חברת נטפרוטק בע"מ תשבית את המערכת מעת לעת, לצורכי תחזוקתה. במקרים מעין אלה, עשויה המערכת להיות מושבתת עד 24 שעות, כך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש במערכת. למען הסר ספק, בעת השבתת המערכת לא ניתן לעשות שימוש בשירותים הנבחרים ו/או להירשם למערכת עלולים לא להיות זמינים. חברת נטפרוטק בע"מ תודיע למשתמש, לפחות 3 ימים מראש, על פעילות תחזוקה מתוכננת במערכת.
 3. במקרים של השבתת המערכת בשל כוח עליון, קרי במקרים אשר אינם תלויים בחברת נטפרוטק בע"מ, תפעל חברת נטפרוטק בע"מ כמיטב יכולתה לשם השבת פעילות המערכת בהקדם האפשרי.
 4. ויתר מי מהצדדים על כל זכות הנתונה לו על-פי תנאי השימוש במערכת, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה זהה אחר ואותו צד לא יהיה מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה כאמור.
 5. על השימוש במערכת וכל הקשור אליה ו/או הגלישה ו/או השימוש המערכת ו/או באתר ו/או כל הקשור אליהם ו/או אל תנאי השימוש במערכת ו/או על היחסים שבין המשתמש לבין חברת נטפרוטק בע"מ ו/או מי מטעמה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין שבין המשתמש לבין חברת נטפרוטק ו/או מי מטעמה הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.
 6. חברת נטפרוטק בע"מ רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה במערכת ו/או באתר, כולן או חלקן, לכל גורם שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 7. חברת נטפרוטק בע"מ רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה על-פי התקשרותה עם המשתמש, כולן או חלקן, לכל גורם שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 8. כתובות הצדדים לצורכי כל המפורט בתנאי השימוש במערכת הם כמפורט בטופס הזמנת השירותים הנבחרים או כל כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים לצד השני מראש ובכתב.
 9. כל הודעה על-פי תנאי השימוש במערכת, למעט הודעה בהתאם להוראות סעיף 39 לתנאי השימוש במערכת, תהא בכתב ותישלח בדואר רשום, במסירה ידנית או בפקסימיליה. הודעה שתישלח לצד שכנגד בהתאם לסעיף זה לתנאי השימוש במערכת תיחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 72 שעות באם שוגרה בדואר רשום, תוך 24 שעות באם שוגרה בפקסימיליה, ואילו אם נמסרה ביד- במועד מסירתה.
 10. המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש במערכת, הבין את תוכנם והוא מסכים מרצונו המלא למלוא תנאי השימוש במערכת ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות שנטל על עצמו כמפורט לעיל.